TİN SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

Paylaş

TİN SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ

Nəcm: 50

1-3 Egey bölgəsi əhalisini

, Aralıq dənizi bölgəsi əhalisini, Yaxın Şərqin əhalisini və Ərəbistanın əhalisini; dünyanın hər yerindəki insanları67 sübut gətirirəm ki,

4-6 Həqiqətən Biz, insanı ən gözəl biçimdə əmələ gətirdik, sonra iman edənlər və sahmana salmaq məqsədi ilə işlər görənlər xaricində –çünkü belələri üçün tükənməz mükafat var– onu alçaqların ən alçağına çevirdik.

7. Elə isə, bundan sonra dini / qiyamət gününü yalanlamağa səni məcbur edən nedir?

8 Allah hakimlərin hakimi deyil mi?

(28 / 95, Tin / 1-8)

Dipnot:

[i] Ayǝdǝki sözlǝrin “hǝqiqi” mǝnaları belǝdir: “Əncirǝ, zeytuna, Bǝrǝkǝtli dağa vǝ bu Xǝtǝrsiz şǝhǝrǝ and olsun ki…” Biz burada mǝcazi mǝnalarına üstünlük verdik. Surǝdǝ adı çǝkilǝn yerlǝr, Quranın nazil olduğu dövrdǝ ǝrǝblǝrin tanıdığı yerlǝrdir, halbuki ǝslindǝ dünyanın hǝr yerindǝki insanlar nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.

Paylaş